728 x 90

یک روز عاقبت خون برادران شهیدم خورشید می‌شود

جنبش دادخواهی قتل عام۶۷
جنبش دادخواهی قتل عام۶۷

یک روز عاقبت
یک روز عاقبت
خون برادرم
خون برادران شهیدم که پاشیده است بر در و دیوار کاخها
یک روز عاقبت
خورشید می‌شود

تهران - جاوید ۱۱۳

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات