728 x 90

پایان کابوس نظام

پایان کابوس
پایان کابوس

آیا شود زمانی کابوس ما سر آید

صبح امید گردد یار از سفر بیاید

آزادی و مساوات گردد نصیب ملت

این خواری و مذلت عمرش شبی سرآید

این مدعی بمیرد دیوار غم بریزد

آزادی از درآید شوق شعف بیاید

مردان با صفایی با عقل و با درایت

باهوش و با سیاست بر صدر جدول آید

هر پاچه‌خوار و بی‌عار از صفحه پاک گردد

مردان علم و حکمت در صحن مجلس آید

زندان بهم بریزد بندی خلاص گردد

هر بی‌گناه و مظلوم از حبس‌ها درآید

آن شوکت جلالم در نزد اهل عالم

بار دگر به عالم در چشم مردم آید

ما را سلام باشد با دوستان و یاران

رحم و مروت از ما؛دشمن ز پا درآید

ب/ پ

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات