728 x 90

پیام به آرش از کرج

منظره - عکس از آرشیو
منظره - عکس از آرشیو

پیام به آرش از کرج:
این شعر زیبا که ارسال کردید به‌دستمان رسید. شاهین که با شما در ارتباط هست مورد تأیید ما میباشد. به او اعتماد کنید.
«گویند کسان بهشت با حور خوش است
من می‌گویم که آب انگور خوش است
این نقد بگیر و دست از آن نسیه بردار
که صدای دهل شنیدن از دور خوش است».