728 x 90

پیام به بابک ۹۰۰ از فیروزکوه

منظره - عکس از آرشیو
منظره - عکس از آرشیو

پیام به بابک ۹۰۰ از فیروزکوه:
فردی که با نام حبیب با شما در ارتباط است، مورد تأیید ماست. اعتماد کنید. ”سرپیچ پلکان یک آینه است، از آن رد مشو“ .