728 x 90

پیام به برادر«ع»

منظره- عکس از آرشیو
منظره- عکس از آرشیو

پیام از صدای مجاهد به برادر«ع»:
برادر «ج» از یاران قدیم شما که از طرف جنبش دادخواهی با شما ارتباط برقرار کردند و خاطراتی را با نام بردن از مجاهدین شهید «جواد» و «محمد» و «جعفر» یاد آور شدند از طرف سازمان هستند به ایشان اطمینان کنید و پاسخ پیام های داده شده را بنویسید. رود خروشان خون شهیدان ضامن پیروزی محتوم ما. پایان پیام