728 x 90

پیام به امید از کرمانشاه

منظره
منظره

پیام به امید از کرمانشاه- متن شما به دستمان رسید. با امید می‌توانید به کارتان ادامه بدهید.
پنج صبح روی دار کُرد می‌شوم با بلوچ و لر شکنجه، خرد می‌شوم
ترک تک تارک از زبان مادری یک ارومیه نمک به زخم آذری
خون و رگ زیر پوست سفید تو گور جد و عده‌ها و وعید تو

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات