728 x 90

پیام به پیروز بَرنده

منظره
منظره

پیام به پیروز بَرنده:
من سحرخیزم و راسخ در راه موفقیت و آزادی و پیشرفت. برادر مهدی که با شما در ارتباط هست از ما می‌باشد، به فعالیت با وی ادامه بدهید پایان پیام.