728 x 90

پیام به حمید از اصفهان

منظره - عکس از  آرشیو
منظره - عکس از آرشیو

پیام به حمید از اصفهان:

دوست ما سارا از انگلیس مورد اعتماد ماست. ارتباط خود را با او ادامه بدهید. برای شما در وصل به سازمان مجاهدین آرزوی موفقیت می‌کنیم.