728 x 90

پیام به خواهر «الف»

جنبش دادخواهی
جنبش دادخواهی


پیام به خواهر «الف»:
«برادری که از طرف جنبش دادخواهی با شما تماس برقرار کردند و از همرزمان مجاهدین شهید علیرضا و مجتبی می‌باشند از طرف سازمان هستند به ایشان اعتماد کنید و ارتباط خود را مجدد برقرار کنید. رود خروشان خون شهدا ضامن پیروزی خلق ما در سرنگونی دیکتاتوری آخوندی است. پیروز باشید. پایان پیام.»