728 x 90

پیام به سیروس

دانشگاه شریف - قیام دیماه۹۸
دانشگاه شریف - قیام دیماه۹۸

پیام به سیروس:
لاله این چمن آلوده رنگ است هنوز
سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز