728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۱۵ اسفند

صدای شما از رادیو مجاهد

پیام به نیروهای خواهان ارتباط  ۱۵اسفند ماه   ۹۹
پیام به نیروهای خواهان ارتباط ۱۵اسفند ماه ۹۹

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران.


پیام از رادیو مجاهد به محمد جواد۰۴۰۸:
”قیام بلوچستان قیام همه مردم ایران است“ با سلام و درودهای توحیدی و انقلابی، سعید که با شما در ارتباط است از جانب ما می‌باشد به وی اعتماد کنید و فعالیت‌های خود را در هماهنگی با وی شروع کنید.
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به فرشته از مشهد:
”نگذار زخمهایت تو را به کسی که نیستی تبدیل کند-پائولو کوئیلو“
یگانه شریف از دوستان ماست به وی اعتماد کنید و ارتباطتتان را با او حفظ کنید. پایان پیام.
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به مسعود منوجان:
”چوناکس به ده کدخدایی کند. کشاورز باید گدایی کند. فردوسی“
. برادر رضا که با شما ارتباط دارد از طرف ما می‌باشد به او اعتماد کنید. پایان پیام.
. پایان پیام