728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط - ۲۸بهمن

پیام به نیروهای خواهان ارتباط
پیام به نیروهای خواهان ارتباط

 

پیام از رادیو مجاهد به تقی تهران:

احمد از دوستان ما است به او اعتماد کنید و ارتباط خودتان را ادامه بدهید.

پایان پیام

 

پیام از رادیو مجاهد به زاگرس:

خواهر روزیتا که با شما در ارتباط است از دوستان ما می‌باشد ارتباطتان را با او ادامه دهید.

”بهتر است که در حال مبارزه برای آزادی بمیری تا این‌که تمام زندگیت در زندان باشی“ .

پایان پیام

 

پیام از رادیو مجاهد به کریم دریگوند۶۶۶:

با سلام و درودهای توحیدی و انقلابی، سعید که با شما در ارتباط است از جانب ما می‌باشد به وی اعتماد کنید