728 x 90

پیام به نیروهای خواهان ارتباط- ۴ اسفند

صدای شما از رادیو مجاهد

پیام به نیروهای خواهان ارتباط  ۴اسفند ماه   ۹۹
پیام به نیروهای خواهان ارتباط ۴اسفند ماه ۹۹

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران.


پیام از رادیو مجاهد به نوید از شیراز:
پیام از رادیو مجاهد به کوروش از شیراز:
”اگر یکی بشیم، یکی یکی خواهیم مرد“ .
پایان پیام


پیام از رادیو مجاهد به آرش از قزوین:
نیما که با شما در ارتباط است از جانب ما می‌باشد. به وی اعتماد کنید
پایان پیام


پیام ا ز رادیو مجاهد به مسعود:
”خداوند فرمود من سرنوشت قومی را تغییر نمی‌دهم بلکه آن قوم خودشان بخواهند، بله جان من تقدیم به ایران، و پایان من جان سپردن در راه وطن است“
برادر بهرام که با شما در ارتباط است از طرف ما می‌باشد به رهنمودهای ایشان عمل کنید.
پایان پیام