728 x 90

شعری از تنها

زورق شکسته
زورق شکسته

با زورقی شکسته پارو به آب دادیم
چشمان مادران را دریای احمر کردیم
از طرف تنها از تهران