728 x 90

پیام زنی که رنج زیادی در حکومت آخوندی کشیده است

تجمع اعتراضی زنان
تجمع اعتراضی زنان

خطاب به خامنه‌ای:

ای دجال دوم هم‌چون خمینی تو  اگر انسانیت داشتی  هم‌چون کبک سر به برف نمی‌کردی.   اول اعتراف به شنیدن درد و رنج مردم مظلوم و بی‌دفاع در دی ۹۶  کردی  بعد که جوانان را دستگیر و در زیر شکنجه به‌شهادت رساندی و هزاران نفر را دستگیر کردی سخنرانی کذاب بکنی و بگویی همه چیز آرام است و آزادی از هر شکلی در اینجا داریم. ما از این همه خودکشی - زندان - فقر و فحشا و اعتیاد و اختلاس خسته شدیم. هر کسی اعتراض کند و صدای او بلند شود سرش را زیر آب می‌کنید هیچکس صدایش در نیاید تا تو حکومت ننگین خودت را بکنی. اما زهی خیال باطل. اخطار به خامنه‌ای که دیگر دوران دجالیت شما تمام شده است و نمی‌توانید اعتراضات مردم را با بی‌حرمتی و توهین به آنها خاموش کنید. دیگر شما را از اصل ماجرا که سرنگونی شماست رهایی نیست و ما بخصوص همین زنان رنج دیده سرنگونت می‌کنیم

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات